0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

PRIVACYREGLEMENT (AVG) VAN MUN ADVIES EN OPLEIDINGEN

Klik hier voor de PDF-versie van het privacyreglement (AVG).

Dit privacyreglement bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Inleiding
 2. Van Mun Advies en Opleidingen
 3. Gegevens die wij verwerken
 4. Doel gegevens
 5. Opslag/bewaartermijn
 6. Beveiliging en onvoorziene omstandigheden
 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 8. Delen met anderen
 9. Aanpassen privacyreglement

 

 1. INLEIDING

In dit privacyreglement is de werkwijze opgenomen over de manier waarop wij bedrijfs- en persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgegaan. Dit geldt zowel voor geautomatiseerde en digitale verwerking als verwerking van gegevens en documentatie op papier. Er wordt toegelicht waar deze gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen wij deze gegevens opslaan. Ook rechten en plichten met betrekking tot beheersing van gegevens is hierin verwerkt. Dit reglement kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam dit reglement regelmatig te raadplegen.

 

 1. VAN MUN ADVIES EN OPLEIDINGEN

Er zijn situaties waarin uw persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens door van Van Mun Advies en Opleidingen verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom het gebruik van uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat dit reglement. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door ons, klachten hierover heeft of u twijfelt hierover, neem dan gerust contact op! De informatieverantwoordelijke hiervoor is:

 • Van Mun Advies en Opleidingen B.V.

Lauwersmeer, 13c, 5347 JR, Oss

Pascal van Mun (functionaris gegevensverwerking)

0412 649 844

 

 1. GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Van Mun Advies en Opleidingen verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam (inclusief tussenvoegsel);
 • geboortedatum (opleidingen);
 • geboorteplaats (opleidingen);
 • e-mailadres (persoonlijk en bedrijf);
 • telefoonnummer;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres;
 • NAW-gegevens bedrijf;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

 

 1. DOEL GEBRUIK GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Van Mun Advies en Opleidingen:

HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN (VIA E-MAIL)

Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam, achternaam (inclusief tussenvoegsel) en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Van Mun Advies en Opleidingen. Daarnaast kan mondeling of op andere wijze aan u gevraagd worden om u aan te (laten) melden. De nieuwsbrieven worden verzonden via ons CRM-pakket en nieuwsbriefprogramma. Uw gegevens worden hierin opgeslagen.

CONTACT OPNEMEN / SOCIAL MEDIA

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met van Van Mun Advies en Opleidingen via de website, telefoon, social media of e-mail. In dit contact wordt echter alleen gevraagd om de noodzakelijke gegevens om een voorstel, product of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, projectomschrijving, enzovoort.

INSCHRIJFFORMULIEREN / CERTIFICATEN / PASJES

Uw gegevens worden door uw werkgever aan ons verstrekt om u aan te melden voor advies, opleidingen en/of online training. Hiervoor is een inschrijfformulier ontwikkeld (Excel bestand). Op basis van deze gegevens kunnen certificaten en/of pasjes aan u verstrekt worden. 

ANALYTICS

De website van Van Mun Advies en Opleidingen verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u (veel) bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

 1. OPSLAG/bewaartermijn

Van Mun Advies en Opleidingen bewaart uw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

NIEUWSBRIEVEN

Uw gegevens slaan we op in ons CRM-pakket en nieuwsbriefprogramma. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door met ons contact op te nemen. Hiermee worden uw gegevens in ons nieuwsbriefprogramma verwijderd.

CONTACT / SOCIAL MEDIA / INSCHRIJFFORMULIEREN / CERTIFICATEN / PASJES

Op het moment dat u contact opneemt met Van Mun Advies en Opleidingen via e-mail, dan slaat de mailserver de gegevens die u meestuurt op, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Uw overige gegevens worden opgeslagen in de beveiligde cloud omgeving.

ANALYTICS

Gekoppeld aan onze website worden deze gegevens hierop opgeslagen ten behoeve van analyse doeleinden. De bewaartermijn is gebaseerd op de relevantie om doelmatige analyses uit te kunnen voeren. Deze gegevens zijn niet direct te herleiden aan personen, dus ook niet aan u.

 

 1. BEVEILIGING EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Van Mun Advies en Opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies/lekken, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Van Mun Advies en Opleidingen.

 

De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving in de cloud en computers (toegangsrechten, virusbeveiliging, firewall, beveiligde datacenters, periodiek wijzigen van wachtwoorden op alle gegevensdragers, enzovoort). Alle gegevens worden te allen tijde gebruikt door medewerkers die deze strikt noodzakelijk hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

Van Mun Advies en Opleidingen is overigens verplicht om eventuele datalekken te melden bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

 1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuurt u naar uw werkgever. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij aan uw werkgever om uw persoonlijke gegevens te bevestigen. Van Mun Advies en Opleidingen reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u rechtstreeks bij ons gegevens willen wijzigen, dan verzoeken wij u persoonlijk te identificeren (geldig rijbewijs/paspoort/ID-kaart) op onze vestiging.

NIEUWSBRIEVEN

U kunt zich uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door met ons contact op te nemen.

 

 1. Delen met anderen

Van Mun Advies en Opleidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Mun Advies en Opleidingen blijft altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Aanpassen privacyREGLEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en nieuwe versies zijn voorzien van een actuele datering. Daarmee vervalt het voorgaande privacyreglement.

 

De versie van dit document is: 01-11-2022.

Opgesteld door P.P.M. van Mun.

 

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS