0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

HACCP / GMP / BRC / VKL : VOEDSELVEILIGHEID

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Point. Op basis van de HACCP richtlijn wordt een zorgsysteem m.b.t. voedselveiligheid samengesteld. Met voedselveiligheid wordt bedoeld dat de mogelijke bedreiging van de gezondheid van de consument voorkomen wordt. Dit beslaat dan een drietal risico’s, namelijk chemische, (micro)biologische en fysische risico’s. Met fysische risico’s wordt onder andere bedoeld: botten, pitten, ongedierte, metaal, hout, glas, enzovoort. Voorbeelden van chemische risico’s zijn: landbouwchemicaliën, toxische (giftige) stoffen, onjuiste opslag, gebruik van toevoegingen, etcetera. Bacteriële infecties, parasieten, virussen, en dergelijke zijn (micro)biologische risico’s. De belangrijkste stappen in het vastleggen van een HACCP zorgsysteem zijn het bepalen van de risico’s (zoals zojuist beschreven) en het vervolgens daaruit voortvloeiend bepalen van kritische aandachtspunten (CCP’s) en algemene aandachtspunten.

GMP

GMP staat voor Good Manufacturing/Managing Practices. De GMP-regeling diervoedersector (kortweg GMP) is opgezet voor de handel in, productie van, op- en overslag van en transport van mengvoeders, voedermiddelen, voormengsels en toevoegingsmiddelen. Het doel van GMP is producten en diensten voort te brengen op een wijze die in hoge mate waarborgt dat leveranciers van deze producten en diensten voldoen aan eisen in wet- en regelgeving, verband houdende met de veiligheid voor mens, dier en milieu (basiskwaliteit) en aan de aanvullende eisen en kwaliteitsregelingen van alle ketenpartijen in de dierlijke productieketen.

BRC

Het British Retail Consortium (BRC) is een inspectieprotocol gebruikt door Britse retailers en omvat eisen waaraan leveranciers moeten voldoen. De BRC standaard vereist dat een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt en dat de omgeving, product, proces en personeel in dit systeem opgenomen zijn (Goede Hygiëne Praktijk vereisten). Tegenwoordig is BRC wereldwijd erkend voor levering direct en indirect aan retailers. Formeel wordt er gesproken over: Global standard for food safety issue.

VOEDSELKWALITEIT LOONWERK (VKL)

De norm VoedselKwaliteit Loonwerk is modulair opgebouwd. Er is een verdeling gemaakt tussen VoedselKwaliteit Loonwerk *, VoedselKwaliteit Loonwerk ** en VKL-G. De één ster module is gericht op maatregelen ter beheersing van de voedselkwaliteit. De twee ster module kent een aanvulling om te komen tot continue verbetering en sluit beter aan bij bestaande verbetersystemen zoals GMP-handel, GMP-transport, HACCP/ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 en VCA. VKL-G is bedoeld voor kleinschalige handel in professionele gewasbeschermingsmiddelen als nevenactiviteit.

Bedrijven zijn in beginsel vrij om te kiezen voor VoedselKwaliteit Loonwerk * of VoedselKwaliteit Loonwerk **.

Echter, voor VoedselKwaliteit Loonwerk ** wordt in ieder geval gekozen indien zich op het bedrijf minimaal één van de volgende situaties voordoet:

      • minimaal één van de activiteiten in de gewassen welke behoren tot de scope van het bedrijf vallen buiten de gangbare activiteiten van een agrarisch loonbedrijf;
      • vanuit de markt waarin het bedrijf opereert zijn aanvullende bepalingen die door de maatregelen van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk onvoldoende afgedekt worden. Hierbij kan men denken aan activiteiten in gewassen bestemd voor babyvoeding, GGO –gewassen, aanvullende bepalingen t.a.v. de verwerkingstijd in conserven etc.

    VKL-G is bedoeld voor de kleinschalige handel in professionele gewasbeschermingsmiddelen (maximaal 1.500 kg cq. liters gewasbeschermingsmiddel per jaar) voor bedrijven die beschikken over het VK L-certificaat (VKL* of **).

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS