0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

ISO 14001 : MILIEU

Er bestaan geen wettelijke verplichtingen tot het bezitten van het ISO 14001 certificaat. Echter kan dit vereist worden door de opdrachtgever(s). ISO 14001 is een managementsysteem met betrekking tot milieu. Bij het woord milieu moet in eerste instantie worden gedacht aan de omgeving van de organisatie. Het betreft de omgeving met inbegrip van lucht, water, bodem, flora, fauna, mensen, natuurlijke hulpbronnen en de onderlinge samenhang.

ISO 14001 is een systeem waarmee de organisatie haar milieubeleid ontwikkelt en implementeert om haar milieuaspecten te managen. Milieuaspecten zijn onder andere:

 • emissie naar lucht (bijv. CO2-uitstoot van wagens);
 • lozingen op het water (bijv. lozing water op riool);
 • lozingen op het land (bijv. uitrijden van mest);
 • gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (bijv. gebruik van hout en papier);
 • energieverbruik (bijv. gas, water en licht);
 • energie-uitstoot: warmte, stralingen en trillingen (bijv. heien in grond, kachels)
 • afval en bijproducten (bijv. toners van printers);
 • fysieke eigenschappen: grootte/vorm/kleur uiterlijk (bijv. het verplaatsen van een huis).

Er dient om al deze milieuaspecten, -effecten en maatregelen in kaart te brengen de volgende werkwijze gevolgd te worden:

 • beoordeling huidige milieu/vestigings/omgevingsvergunning;
 • inventarisatie en evaluatie van milieuaspecten, –effecten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving uitvoeren en documenteren;
 • vastleggen van controlepunten/meetmethoden: bepalen milieubeleid en op basis hiervan bepalen belangrijke milieueffecten (prioritering) en daaraan doelstellingen en verbeterprogramma’s/plannen koppelen;
 • afstemmen en afspraken maken: procedures en documenten opstellen;
 • voldoen aan (detail!) milieuwetgeving.

Belangrijke aspecten, naast het hiervoor genoemde, bij het milieumanagementsysteem zijn:

 • continu meten, analyseren en verbeteren;
 • in kaart brengen betrokkenen/stakeholders;
 • uitvoeren van interne audits;
 • houden van directiebeoordeling;
 • beschikbaar stellen/onderhouden van middelen in relatie met milieu (aan medewerkers).

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS