0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

KAM-COÖRDINATOR

 

 

De opleiding KAM-coördinator bestaat uit drie modules. Het wordt aanbevolen om de gehele opleiding te volgen in verband met het complete en actuele overzicht van alle KAM-aspecten:

 • kwaliteitszorg en algemene coördinatie;
 • arbozorg;
 • milieuzorg.

 

KWALITEITSZORG EN ALGEMENE COÖRDINATIE

In deze module verkrijgt u inzicht in de achtergronden van het kwaliteitsdenken en de relatie tussen bedrijfskenmerken en kwaliteitszorg. U kunt na afloop het kwaliteitsdenken vertalen naar uw eigen organisatie en u raakt vertrouwd met de gebruikelijke technieken en procedures voor kwaliteitsbeheersing en de systematische beoordeling van een kwaliteitssysteem. Aan de hand van kwaliteitsverbeteringen die gericht zijn op uw bedrijf wordt een aanzet gegeven tot een continu verbeterproces.

 

De module omvat de volgende onderwerpen:

 

Achtergrond kwaliteitszorg

 • sturing en structuren binnen organisaties;
 • ontwikkelingen van het kwaliteitsdenken in een organisatie;
 • elementen van kwaliteitszorg;
 • procesgericht denken.

 

Kwaliteitssysteem inspectie, technieken, procedures

 • kwaliteitsbeoordeling en –kosten;
 • kwaliteitsbeheersing, normen en toetsing;
 • kwaliteitsbeleid, stappenplan;
 • bevoegdheden, procedures, kwaliteitshandboek;
 • keuringsplannen en/of –programma’s;
 • kwaliteitssysteem;
 • auditen.

 

Coördinatie en implementatie KAM-zorg

 • projecten: werken in een projectteam;
 • verbetergroepen en –cyclus;
 • coördinatie en bewaking acties, verplichtingen en medewerkers;
 • hanteren van relevante normen als richtlijn;
 • integratie met kwaliteit-, arbo- en milieusystemen.
 • communicatie, presentatie en rapportage.

 

ARBOZORG

In deze module vergroot u uw kennis, inzicht en vaardigheden over management en (theoretische) achtergronden van arbozorg binnen het bedrijf. U wordt vertrouwd gemaakt met achtergronden van arbozorg, arbobeleid en de rol van werkgever en werknemer, risico’s, de systematische opzet, invoering, organisatie en beoordeling van arbozorg. Na afloop van de opleiding kunt u de theorie over systematische opzet, invoering, organisatie en beoordeling nazorg in uw organisatie toepassen.

 

De module omvat de volgende onderwerpen:

 

Wet- en regelgeving

 • historie en betekenis van arbozorg;
 • arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • arbowet, toepassing en normen, aansprakelijkheid;
 • arbeidsinspectie, instructies en procedures;
 • Arbocatalogici.

 

Gezondheidsrisico’s en de werkplek

 • inventarisatie technieken, risicobeheersing;
 • verbetering van arbeidsomstandigheden;
 • geluid en straling, biologische factoren;
 • toxische stoffen, stof, brand en explosie;
 • lichamelijke belasting, mentale gezondheidsrisico’s.

 

Organisatie en arbobeleid

 • arbobeleid;
 • plaats in organisatie en coördinatie;
 • planning, beleidscyclus, plan van aanp ak ;
 • risico-inventarisatie en -evaluatie en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak;
 • veiligheid, ongevallenanalyse en –registratie.

 

MILIEUZORG

Met deze module beschikt u over meer inzicht in de rol die u in het kader van milieuzorg zou kunnen vervullen en krijgt u de ben odigde kennis en vaardigheden aangeboden om deze rol goed uit te kunnen voeren. U krijgt inzicht in onder andere wet- en regelgeving, het beleidsmatig vormgeven aan milieuzorg binnen uw eigen organisatie en het vormgeven van een milieuzorgsysteem. U krijgt kennis aangeboden op het terrein van milieunormen, het inventariseren van risicofactoren en de daarbij behorende methodieken. In het eerste deel komen de methoden aan de orde waarmee u de milieusituatie kunt inventariseren. Ook gaat het om de opzet van milieuzorg die voldoet aan de normen. Deel twee behandelt de systematische organisatie en de invoering binnen het bedrijf.

 

De module omvat de volgende onderwerpen:

 

Ontwikkeling en achtergrond van milieuzorg

 • belasting van het milieu door bedrijven;
 • ontwikkelingen in het milieubeleid gericht op bedrijven;
 • basiselementen van bedrijfsinterne milieuzorg.

 

Regulering

 • milieuwet- en regelgeving;
 • vergunningen, bevoegd gezag en controle van bedrijven;
 • instructies en procedures;
 • veiligheid en risico’s.

 

Milieutechnologie

 • emissie naar lucht, water en bodem;
 • zuivering en preventie;
 • afvalstromen en -reductie, recycling en hergebruik;
 • energie.

 

Organisatie van milieuzorg

 • bedrijfsmilieuzorg de plaats in de organisatie;
 • bedrijfscultuur, voorlichting en milieuprogramma;
 • stappenplan en integraal ketenbeheer;
 • meten, registreren en rapporteren;
 • economische aspecten.

 

BASISNIVEAU

Om deze opleiding met succes te kunnen doorlopen is een MBO-opleiding of gelijkwaardig denk- en werkniveau vereist.

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding bedraagt totaal zes dagen verdeeld over de modules:

 • kwaliteitszorg en algemene coördinatie: twee dagen;
 • arbozorg: twee dagen;
 • milieuzorg: twee dagen.

 

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bedraagt maximaal 6 personen.

 

Zoals aangegeven is het aan te bevelen om ook de huidige arbocoördinator de gehele opleiding te laten volgen in verband met het complete en actuele kennisniveau van deze medewerker.

Daarnaast is het raadzaam om medewerkers die wellicht betrokken gaan worden bij de te vormen KAM-organisatie, zoals bijvoorbeeld operationele c.q. uitvoerende medewerkers die mee de coördinatieverplichtingen gaan bewaken en registeren, deze opleiding te laten volgen. Het basisniveau met betrekking tot kennis van alle medewerkers is dan immers up-to-date en gelijkwaardig.

 

LOCATIE

De opleiding wordt bij u in company verzorgd.

 

CERTIFICAAT / PASJE

De opleiding wordt afgesloten met een presentatie en praktijkopdracht. Bij voldoende resultaat worden een certificaat en pasje uitgereikt.

 

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of mail naar: opleidingen@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

VOLG ONS