0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

MVO : MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

WAT IS MVO?

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit (ook wel Prosperity genoemd). Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw.

Uitgangspunten zijn hierbij:

 • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
 • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
 • MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
 • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

WAAROM MVO?

MVO gebruiken als standaard voor het ondernemen:

 • Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn passen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen.
 • MVO levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
 • MVO zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijkere werkgever is en MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij werken.
 • MVO loont. Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen.
 • MVO is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. Het is dus verstandig om over MVO-activiteiten te communiceren.
 • MVO is op de lange termijn noodzakelijk. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Een toenemend aantal grondstoffen wordt schaars.
 • MVO biedt oplossingen.
 • MVO kan een korte termijn noodzaak worden, wanneer de maatschappij niet langer accepteert dat een bedrijf zijn activiteiten uit blijft voeren. Zij kunnen dan niet langer rekenen op een license to operate. Dit is onder andere te merken aan consumentenboycots, acties van maatschappelijke organisaties of personeelstekorten.

HOE?

Er dient een aantal stappen genomen te worden:

 • Het bepalen van de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de organisatie;
 • Het opstellen en im pleme nteren van Een MVO-strategie;
 • het identificeren en betrekken van stakeholders bij het reilen en zeilen van de organis atie;
 • Het verbeteren van en communiceren over MVO-prestaties en -ambities.

Hierbij dienen de MVO-principes in kaart gebracht en toegepast te worden:

 • Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen;
 • Transparantie;
 • Ethisch gedrag;
 • Respect voor belangen van stakeholders;
 • Respect voor de wet;
 • Respect voor internationale gedragsnormen;
 • Respect voor mensenrechten.

CERTIFICERING MVO

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder (Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm) voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. De MVO Prestatieladder, certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (ISO/ 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. ISO 26000 is geen managementsysteem standaard, deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden. De MVO Prestatieladder, Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm is geschikt voor certificatie.

De MVO Prestatieladder, integreert al deze deel aspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity) in hanteerbare eisen. De MVO Prestatieladder heeft 5 niveaus. De vaststelling op de MVO Prestatieladder is een weergave van het MVO managementsysteem van een bedrijf of organisatie en een moment opname van de duurzame ontwikkeling die het door maakt.

Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland ‘Criteria duurzaam inkopen’.

Overige certificeringen / systemen

Er zijn meerdere mogelijkheden om MVO inzichtelijk te maken met behulp van managementsystemen / certificeringen, zoals CO2-prestatieladder, zelfverklaring ISO 26000, enzovoort. Deze vindt u links in de submenu’s.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS