0412 649 844 info@vanmunadvies.nl

NOODPLANNEN

 

In een bedrijfsnoodplan zijn de preventieve en repressieve maatregelen vastgelegd. Deze maatregelen dienen om de continuering van de bedrijfsvoering, de veiligheid van het personeel en het optreden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie te waarborgen. In het plan is vastgelegd wie, wanneer en hoe een bepaalde taak uitgevoerd moet worden. Daarnaast is vastgelegd welke interne en externe dienstverleners ter beschikking staan bij: brand/calamiteiten, dreiging en gevaren vanuit de omgeving, communicatie en arbozorg.

 

Ook wordt een beschrijving gegeven van de veiligheidsmiddelen die binnen een organisatie aanwezig dienen te zijn, zoals: blusmiddelen, werking en bediening brandmeldcentrale, alarmering binnen en buiten bedrijfstijden.

 

ONTRUIMINGSPLAN

In een ontruimingsplan is tot in detail vastgelegd wie welke taak heeft in het geval van calamiteiten en hoe die calamiteitbestrijding is opgebouwd:

 • Wijze van alarmering van de bedrijfshulpverleningsorganisatie;
 • Verantwoordelijken voor het beginnen met de brand/calamiteitbestrijding;
 • Leidinggevenden bij de calamiteitbestrijding;
 • Verantwoordelijken voor de gehele of gedeeltelijke ontruiming;
 • Werkwijze van ontruiming (verzamelplaats en dergelijke);
 • Alarmering bij calamiteiten.

Aanvullende kunnen ontruimingstekeningen van het pand op ieder gewenst formaat met daarin veiligheidsvoorzieningen en –vluchtwegen (conform NEN 1414) samengesteld worden.

 

AANVALSPLAN

Een aanvalsplan is een specifiek plan welke door de overheidsdiensten, zoals brandweer, worden gebruikt om op te treden bij de calamiteitbestrijding binnen een externe organisatie. Hierin kunnen onder andere beschreven worden:

 • Aanrijroutes naar een pand;
 • Ter beschikking staande aanvalswegen;
 • Verantwoordelijken die gealarmeerd worden bij een calamiteit;
 • Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen;
 • Beschrijving van aanwezige veiligheidsvoorzieningen (brandmeldcentrale, sprinklersystemen);
 • Wijze van bediening van deze systemen;
 • Plaats van de hoofdafsluiters van de nutsvoorzieningen;
 • Meldingsprocedure(s);
 • Aanvalsplan tekeningen.

 

COMBIPLAN

Afhankelijk van de grootte en de specifieke gevaarsaspecten van de organisatie wordt beoordeeld of het mogelijk is een samengesteld plan te ontwikkelen, een zogenaamd combiplan. Dat wil zeggen: een bedrijfsnoodplan met daarin opgenomen de ontruimingsprocedure, inclusief bijgehorende tekeningen. Alle plannen worden opgesteld conform de voorschriften van het Nederlands Instituut Brandweer en Rampbestrijding( NIBRA), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de leidraad voor ontruimingsplannen (NEN 8112, NEN 1414 en NEN 4000).

 

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of

mail naar: info@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS