0412 649 844 info@vanmunadvies.nl
RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE (RI&E)

Ieder bedrijf is verplicht een inventarisatie te maken van de mogelijke risico’s. Deze kunnen aanwezig zijn binnen het bedrijf of de risico’s en gevaren kunnen ontstaan tijdens de bedrijfsvoering. Bij de inventarisatie moet niet alleen rekening worden gehouden met de risico’s van de eigen medewerkers, maar ook die van de omgeving, derden en/of bezoekers van het bedrijf. Deze risico’s dienen getoetst (evaluatie) te worden aan de van toepassing zijnde wetten, normen en richtlijnen. De evaluatie dient periodiek herhaald te worden.

EFFICIENCY

Daarnaast draagt het uitvoeren van een RI&E bij aan de verhoging van de efficiency van het bedrijf. Door het in kaart brengen van risico’s en knelpunten ten aanzien van arbeidsomstandigheden en het hierop nemen van doelmatige maatregelen, wordt de efficiency verhoogd. Te behalen resultaten zijn: daling ziekteverzuim, verlaging van het aantal ongevallen, verhoging medewerkerstevredenheid, enzovoort. Tevens vormt de RI&E een substantiële bijdrage aan uw arbobeleid. De RI&E vormt immers de basis voor ieder arbomanagementsysteem, zoals VCA en OHSAS 18001.

WERKWIJZE

Iedere organisatie is uniek! De werkwijze om te komen tot de RI&E wordt op uw organisatie afgestemd. Belangrijke aspecten hierbij zijn: vooronderzoek, planning, uw aandachtspunten, inhoud rondgang, te bezoeken locaties en/of vestigingen, en dergelijke.

AANVULLENDE ONDERZOEKEN

Naar aanleiding van de RI&E kan het noodzakelijk zijn om vervolgonderzoeken uit te voeren. Voorbeelden zijn: geluidsonderzoek, beeldschermwerkplekonderzoek en voorlichting, bepaling mate van blootstelling lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen onderzoek (houtstof, lasrook, en dergelijke).

De RI&E wordt uitgevoerd door een ervaren (Hoger) Veiligheidskundige, waardoor u verzekerd bent van een gelijkwaardige gesprekspartner die op de hoogte is van de materie en recente wetswijzigingen.

PLAN VAN AANPAK

Op basis van de geconstateerde verbeterpunten dient het bedrijf, in overleg met de werknemers, een Plan van Aanpak op te stellen. Hierin wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn de geconstateerde knelpunten weggenomen worden. Wij zullen een eerste opzet voor dit Plan van Aanpak aan de rapportage van de RI&E toevoegen. Wij kunnen eveneens, samen met u, voorstellen doen om tot een juiste en doelmatige invulling van dit actieplan te komen.

FUNCTIEGERICHTE RI&E

Bovendien kunnen er functiegerichte RI&E’s uitgevoerd worden, zoals deze onder andere vereist zijn bij VCA en OHSAS 18001. Hierbij worden per functie de meest risicovolle taken, aspecten en situaties/omgevingen beschreven. Op deze wijze kunt u gericht op functies (of functiegroepen) doelmatige maatregelen nemen.

TOETSING

Om onze kwaliteit te borgen en omdat de Arbowet het voorschrijft (bij organisaties van meer dan 25 medewerkers), laten wij de RI&E toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige.

KOSTEN

Neemt u telefonisch contact met ons op: 0412 649 844 of

mail naar: info@vanmunadvies.nl.

Doelgericht

Efficiënt & meetbaar

praktisch

Maatwerk

Één aanspreekpunt

Synergie

Inschrijven
VOLG ONS